Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

kreska-groteska
2027 5170 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
kreska-groteska
2029 28c0 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
kreska-groteska
9084 a8d1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaschaaf schaaf
kreska-groteska
9176 98d9 500
Reposted fromwishnia wishnia viaschaaf schaaf
kreska-groteska
1300 9ec9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaschaaf schaaf
kreska-groteska
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
kreska-groteska
Już dawno zauważyła, że przeżyła wszystkie rozczarowania i zdrady, których ludzie tak bardzo się obawiają. A mimo to wciąż oddycha, śpi, rośnie. Co rano budzi się i ubiera.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
kreska-groteska
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamefir mefir
kreska-groteska
6678 10be 500
Reposted fromzciach zciach viamefir mefir
kreska-groteska
5300 7095 500
"You are a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
kreska-groteska
I have never seen battles quite as terryfyingly beautiful as the ones I fight when my mind splinters and races, to swallow me into my own madness, again.
— Nicole Lyons
Reposted frommefir mefir
kreska-groteska
kreska-groteska
1523 f6ef 500
kreska-groteska
kreska-groteska
7344 8144
Reposted fromunterland unterland viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
2191 0a01 500
Reposted fromzciach zciach viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
Reposted fromnaich naich viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
7848 4c3d 500
Reposted fromplatoon platoon viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
9319 c757
Reposted fromkrzysk krzysk viamysteryblackcat mysteryblackcat
kreska-groteska
0952 7e64
Reposted fromplatoon platoon viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl