Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

kreska-groteska
kreska-groteska
kreska-groteska
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
kreska-groteska
9843 649a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
kreska-groteska
9824 db56 500
Reposted fromoll oll viazupamarzen zupamarzen
kreska-groteska
kreska-groteska
0937 29d4 500
Sad jabłkowy w Irlandii po przejściu huraganu Ofelia. (fot. Tony Egan)
Reposted fromkudlaty kudlaty viazupamarzen zupamarzen
kreska-groteska
7504 63b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupamarzen zupamarzen
kreska-groteska
kreska-groteska
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
Reposted fromsomemistakes somemistakes viazupamarzen zupamarzen
kreska-groteska
kreska-groteska
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viazupamarzen zupamarzen
kreska-groteska
0476 7e26 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viaMissDeWorde MissDeWorde
kreska-groteska
0566 7ee1 500
Reposted fromTamahl Tamahl
kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau
kreska-groteska
0633 37b7 500
Reposted fromfungi fungi viaxanth xanth
kreska-groteska
8579 7b7a 500
Reposted fromTullfrog Tullfrog viamassivejack massivejack
kreska-groteska
8246 0751 500
Reposted frompiehus piehus viaEdgi Edgi
kreska-groteska
0603 ee6e
Reposted fromTamahl Tamahl viatonietak tonietak
kreska-groteska
7400 26d8 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viamarbear marbear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl