Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

7306 ba6f

And Azrael became a purrvert

Reposted frommyry myry viaHypothermia Hypothermia
kreska-groteska
7141 2133
Reposted fromwentyl wentyl viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska

Coaching

Jak coachingować kamienie
bardzo łatwo

biorę kamień
i podrzucam

kamień spada

to twoja wina
mówię kamieniowi

gdybyś się bardziej postarał
to byś nie spadł

ja sam dużo razy spadałem
uwierz mi znam to
ale zrozumiałem że wiesz kto może to zmienić?
tylko ja

zrozumiałem to
i teraz latam

po skończonej gadce
podrzucam kamień

znowu spada

wiesz kamień w czym jest twój problem?
w tobie

znałem głaz z granitu
który nie spadał
wiesz ile ważył? sto ton
jaka jest twoja wymówka?

dam ci ostatnią szansę
i powiem ci tajemnicę
to zawsze ostatnia szansa

zrób to tak jakby jutro
mieli cię zmielić na piasek

podrzucam go
tym razem
spada mi na stopę

okej mówię twój wybór
jak chcesz spadać to spadaj

odchodząc wyciągam spod niego
zimny wilgotny banknot
zapłata za sesję

boli mnie noga

ale stówa w kieszeni


Dziś Światowy Dzień Poezji jakie są wasze ulubione wiersze?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
6673 c621

Just so deep!

Reposted frommyry myry viairmelin irmelin
kreska-groteska
The problem with closed minded people is that their mouths are always open.
shanzsway (via in-allah-we-believe)
Reposted frommr-absentia mr-absentia
kreska-groteska
1426 4e6d 500
Reposted fromomphh omphh viaarrrrrrrr arrrrrrrr
kreska-groteska
8899 988b 500
Reposted frommangoe mangoe viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau viamr-absentia mr-absentia
kreska-groteska
8160 666f
Reposted frompsychedlix psychedlix viamr-absentia mr-absentia
kreska-groteska
8896 9f50 500
Reposted fromtfu tfu viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
1007 c97e
Reposted fromEtnigos Etnigos viay-xcv-y y-xcv-y
kreska-groteska
4363 71e9
Reposted fromswissfondue swissfondue viay-xcv-y y-xcv-y
kreska-groteska
9065 b713 500
Reposted fromSzczurek Szczurek

March 16 2018

kreska-groteska
7649 7a14 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viazupamarzen zupamarzen
kreska-groteska
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viameem meem
kreska-groteska
kreska-groteska
8846 22cc 500
Reposted frommangoe mangoe viajanuschytrus januschytrus
6323 bbb6 500
Reposted fromtron tron viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl