Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

kreska-groteska
8454 2f1a 500
Reposted fromkelu kelu viaspecific-humor specific-humor
kreska-groteska
kreska-groteska
every night.
kreska-groteska
1508 c86a 500
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
kreska-groteska
5198 c6f0
Reposted fromgreensky greensky viameem meem
kreska-groteska
Reposted fromworst-case worst-case viaLuukka Luukka
kreska-groteska
Rodzice powinni zaliczać jakieś kursy, zanim dopuści się ich do rozmnażania.
— "Ćpun".
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
3231 10ae 500
Reposted fromJorrun Jorrun viay-xcv-y y-xcv-y
kreska-groteska
Reposted fromkamdz kamdz viay-xcv-y y-xcv-y
3900 4bfc 500
Reposted fromvivialopod vivialopod viay-xcv-y y-xcv-y
kreska-groteska
8316 961a
kreska-groteska
4701 5832 500
Cipiec
Reposted fromkopytq kopytq viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
1157 6950 500
Reposted fromkaiee kaiee viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
7406 d340 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
5335 22a0
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
5662 be62
Reposted fromnazarena nazarena viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
3237 08f4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
kreska-groteska
7031 887e 500
Reposted frompierdolony pierdolony viablondi blondi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl