Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

kreska-groteska
6820 3668 500
Reposted fromafaci afaci viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
8967 ea42
Russian fidget spinner.
Reposted fromkelu kelu viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
8650 dbb5
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y

June 21 2017

kreska-groteska
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
kreska-groteska
6703 67bf 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaTamahl Tamahl
kreska-groteska
6347 9ad1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu
kreska-groteska
1768 98cb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSzczurek Szczurek
kreska-groteska
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viawaniliowaa waniliowaa
kreska-groteska
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
kreska-groteska
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viawaniliowaa waniliowaa
kreska-groteska
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
kreska-groteska
kreska-groteska
6392 4e02
Reposted fromMatalisman Matalisman viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viajanuschytrus januschytrus

June 20 2017

0925 3dee 500
kreska-groteska
scroll, scroll, scroll the soup, gently down the stream...
yetzt
Reposted fromyetzt yetzt viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
2478 aa8e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
2308 73aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl