Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

kreska-groteska
kreska-groteska
Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy
kreska-groteska
kreska-groteska
0268 9d63
Reposted fromfelicka felicka viavigil vigil
8837 4d7a 500

Gaetano Previati, Women Smoking Hashish

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viavigil vigil
kreska-groteska
3843 bcaa
Reposted fromtfu tfu viasatyra satyra
kreska-groteska
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
4584 8766 500
Reposted fromtichga tichga viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
4653 0549 500
Reposted fromhagis hagis

June 18 2017

kreska-groteska
1853 6659 500
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaLuukka Luukka
kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau viajagger jagger
kreska-groteska
kreska-groteska
3455 2813 500
Reposted fromstroschek stroschek viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
3152 6449
Reposted fromzciach zciach viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
1732 377a
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
3623 43ed 500
Reposted fromqb qb
kreska-groteska
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
3639 21f0 500
Reposted fromqb qb
kreska-groteska
0452 ec6d 500
Reposted frombukoz bukoz viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
3649 eff3
Reposted fromqb qb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl