Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

kreska-groteska


On the Seashore George Elgar Hicks - 1879
kreska-groteska
4652 7ad6
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viay-xcv-y y-xcv-y
kreska-groteska
4333 8730
kreska-groteska
3961 da5c
Reposted fromtfu tfu viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska

thegreenwolf:

Source (please do not remove). 

I only wish I’d come up with this myself.

Reposted frommynnia mynnia viajanuschytrus januschytrus
4437 b4fc
Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid viaSzczurek Szczurek
kreska-groteska
4429 f8c6 500
Reposted fromtfu tfu vianieprzytomny nieprzytomny
kreska-groteska
0844 d584
Reposted fromtfu tfu viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viay-xcv-y y-xcv-y
1930 988b 500
Reposted fromImmortalVirtues ImmortalVirtues viaKerisha Kerisha
kreska-groteska
kreska-groteska
5337 1df6 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaLuukka Luukka
kreska-groteska
Szkoła, kościół, pizzeria
Reposted fromkopytq kopytq viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
kreska-groteska
venus!
Reposted fromsouping souping

May 17 2017

kreska-groteska
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
Reposted fromanabee anabee viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl