Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

kreska-groteska
7289 260f 500
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun viairmelin irmelin
kreska-groteska
8875 a0b3 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viairmelin irmelin
kreska-groteska
3219 1154 500
kreska-groteska
0859 3ab4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
kreska-groteska
Reposted fromikari ikari viaschaaf schaaf
kreska-groteska
8953 5938 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaschaaf schaaf
4716 cc8e
Reposted fromBeesneeze Beesneeze viaschaaf schaaf
kreska-groteska
3312 d5d9
Reposted fromslodziak slodziak viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
kreska-groteska
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos
Reposted fromcorvax corvax
kreska-groteska
9319 d921
Reposted fromtojad tojad viababyface babyface
6368 979f 500
Reposted frombrumous brumous viababyface babyface
6308 631b 500

beigehalo:

Sand, under a 250x microscope

Reposted frommimikyu mimikyu viababyface babyface
7563 6fdb 500

daily-biology:

The Capybara, a large rodent native to South America, is capable of running as fast as a horse

*squeals* CAPYBABIES

kreska-groteska
3036 162f
Reposted fromzciach zciach viaKerisha Kerisha
kreska-groteska
Reposted fromfungi fungi viaKerisha Kerisha
kreska-groteska
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viaKerisha Kerisha
kreska-groteska
9822 bc81 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaHypothermia Hypothermia
kreska-groteska
0709 bd86 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
kreska-groteska
Pizza
Reposted fromvolldost volldost viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl