Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

kreska-groteska
8495 ac17 500
kreska-groteska
1708 3582
Reposted fromipo ipo viatalarcio talarcio
kreska-groteska
Reposted fromnaich naich viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
3853 5fac
Reposted fromfungi fungi viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
2639 3ce0 500
Reposted fromkatsiu katsiu viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
2623 18f4 500
Reposted fromkatsiu katsiu viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
2610 018b 500
Reposted fromkatsiu katsiu viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
2608 2545 500
Reposted fromkatsiu katsiu viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
9953 3f78 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
2564 f14d 500
kreska-groteska
1487 6215
Reposted fromtfu tfu viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
kreska-groteska
7704 2fe8 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaxanth xanth
kreska-groteska
Reposted fromDennkost Dennkost viaxanth xanth
kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau viawaniliowaa waniliowaa
kreska-groteska
4241 a4bd 500
Reposted fromyikes yikes viawaniliowaa waniliowaa
kreska-groteska
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
kreska-groteska
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
kreska-groteska
Reposted fromzelbekon zelbekon viaspecific-humor specific-humor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl