Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau viahardkorwey hardkorwey
kreska-groteska
1174 304d
Reposted fromNajada Najada viaRuda-z-Huty Ruda-z-Huty
kreska-groteska
4026 4b21 500
Reposted fromGIFer GIFer viapetronela petronela
kreska-groteska
8817 c6df 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianieprzytomny nieprzytomny
kreska-groteska
4093 1608 500
Reposted fromhagis hagis viameem meem
kreska-groteska
Pamiętam. Pamiętam wszystko. I to mnie boli najbardziej.
— Znalezione
Reposted fromimpulsivee impulsivee viakotfica kotfica
kreska-groteska
9568 6b47
Reposted fromszaman szaman vialenka024 lenka024

December 03 2016

kreska-groteska
Bądźcie ostrożni w tym, co uważacie za oczywiste.
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viakotfica kotfica
kreska-groteska
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaehh ehh
kreska-groteska
help! it's freezing here!
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viafaceroll faceroll
kreska-groteska
1465 7945 500
Reposted fromfungi fungi
kreska-groteska
5593 dc00
Reposted fromagatczi agatczi viaczarnawoda czarnawoda
kreska-groteska
Reposted fromcarfreitag carfreitag viavogel vogel
kreska-groteska
kreska-groteska
2089 0127 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
kreska-groteska
0361 86b3
Reposted fromfelicka felicka viazurawianiaczka zurawianiaczka
kreska-groteska
1054 9335 500
Reposted fromzupawkropki zupawkropki viaFif Fif
kreska-groteska
Reposted fromtgs tgs
kreska-groteska
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl